شبکه های عصبی مصنوعی در آب و هواشناسی |انگیزه های بیولوژیکی

شبکه های عصبی مصنوعی در آب و هواشناسی |انگیزه های بیولوژیکی

انگیزه های بیولوژیکی

برگرفته ای کتاب شبکه های عصبی مصنوعی در آب و هواشناسی

انگیزه های بیولوژیکی

تحقیقات و علاقه مندی به شبکه های عصبی از زمان شروع شد؛ که مغز به عنوان یک سیستم دینامیکی با ساختار موازی و پردازشگری کاملا مغایر با پردازشگر های متداول شناخته شد. نگرش نوین در مورد کارکرد مغز نتیجه تفکراتی بود که در اوایل قرن بیستم توسط رامون سگال در مورد ساختار مغز به عنوان اجتماعی از اجزای محاسباتی کوچک به نام نرون شکل گرفت. مغز به عنوان یک سیستم پردازش اطلاعات با ساختا موازی، از ۱۰۰ تریلیون (۱۰۱۱) نرون به هم مرتبط با تعداد (۱۰۱۶)  ارتباط تشکیل شده است.

نرون ها ساده ترین واحد ساختاری سیستم های عصبی هستند. بافت هایی که عصب نامیده می شوند اجتماعی از نرون ها هستند که اطلاعات. پیام ها را از یک قسمت بدن یه قسمت های دیگر منتقل می کنند. این پیام ها از نوع ایمپالس های الکتروشیمیایی هستند. میلیون ها نرون دربدن انسان وجود دارد حتی ساده ترین کارهای روزمره انسان از قبیل پلک زدن، تنها از طریق همکاری همه جانبه نرون ها میسر است.

بیشترین تعداد نرون ها در مغز و باقی در نخاع و سیستم های عصبی جانبی تمرکز یافته اند. گرچه همه نرون ها کارکرد یکسانی دارند، ولی اندازه و شکل آنها بستگی به محل استقرارشان در سیستم عصبی دارد(منهاج، ۱۳۸۴). نمونه ایی از نرون بیولوژیکی که در مهره های استخوان پیدا می شود، این سلول از لحاظ مورفولوژی دارای سه بخش اصلی شناخته شده است هر یک از این بخش ها سهم ویژه ایی در پردازش سیگنال ها بر عهده دارند:

الف: جسم سلولی یا سوما، شامل هسته سلول و پرکاریون است. جسم سلولی به طور نمونه از لحاظ ضخامت ۵۰μm بیشتر خواهد بود.

ب: آکسون، ساختاری لوله ایی شکل با محدوده ضخامتی از ۰/۲ تا ۲۰ میکرومتر و طولی تا ۱m  است.

ج: دندریت ها که به شکل درختواره انشعاب پیدا می کنند. دندریت های یک نرون به آکسون های نرون های دیگر از طریق اتصالات سیناپسی، متصل می شوند (جورابیان و همکاران،۱۳۸۴)

منبع: شبکه های عصبی مصنوعی در آب و هواشناسی |انگیزه های بیولوژیکی

0 دیدگاه در مورد “شبکه های عصبی مصنوعی در آب و هواشناسی |انگیزه های بیولوژیکی

نوشتن دیدگاه