بحران از دیدگاه های مختلف

بحران از دیدگاه های مختلف

کتاب مدیریت بحران شهری

برگرفته از کتاب مدیریت بحران شهری

بحران از دیدگاه های مختلف

دیدگاه اقتصادی:

ضعف عملکرد دستگاه ها و نهادها و تصمیمات نابه جا در ارتباط با نظام اقتصادی، به بحران های اقتصادی و مالی نظیر تورم، بیکاری، رکود، کسری بودجه و مشکلاتی مشابه منجر می شود.

دانلود کتاب مدیریت بحران شهری

دیدگاه علوم سیاسی:

بحران در دیدگاه سیاسی از شمول و مقولات گسترده ایی برخوردار است. منازعات و جنگ ها در سطوح محلی تا بین المللی و هرگونه وضعیت اضطراری در عرصه سیاسی، بحران به حساب می آید. به تعبیر دیگر، حوادثی که در نتیجه دخالت های آگاهانه ی انسان، ایجاد و سبب تخریب کلی جامعه گردد (مانند جنگ)، بحران سیاسی نامیده می شود.

مدیریت بجران شهری

دیدگاه جامعه شناختی:

فقر، نابرابری های اجتماعی، بی انگیزگی افراد جامعه، فقدان ابزار کنترلی در جامعه، فردگرایی نفع طلبانه و اضمحلال نهاد خانواده، نمودهایی از بحران در عرصه اجتماعی هستند.

دیدگاه زیست محیطی:

در دیدگاه زیست محیطی، بر رویداد هایی تاکید می شود که تخریب محیط زیست و آسیب های محیطی، نتیجه قطعی آن است. در حقیقت، وقایعی با منشا طبیعت یا انسان که زمینه های تخریب محیط زیست، به ویژه در سطح منطقه ای و ملی را ایجاد نماید، بحران در قلمرو زیست محیطی شناخته می شود.

کتاب مدیریت بحران شهری

دیدگاه جغرافیایی:

هرگونه خطر، حادثه و شرایطی که موجل تغییرات نامتعارف در مکان های جغرافیایی، عرصه های زیستی و غیر مسکونی ایجاد شود، بحران جغرافیایی شناخته می شود. مسلم است که بحران های سیاسی، اقتصادی ، زیست محیطی و هر نوعی از بحران که تغییرات نامتعارف در مکان های جغرافیایی ایجاد نماید، در دیدگاه جغرافیایی، قابل مطالعه و بررسی است.

منبع: بحران از دیدگاه های مختلف

0 دیدگاه در مورد “بحران از دیدگاه های مختلف

نوشتن دیدگاه