خانه

 

تازه‌های نشر

 

                  زمین در فضا         آلاینده های جوی راهکارهای پیشگیری        عملکرد شهرداری ها بر کیفیت زندگی
          
مدیریت موثر بحران شهری         مدل های هیدرولوژیکی                   شبکه های عصبی مصنوعی
     

مدل های آب و هواشناسی                                  بام های سبز شهری                           پی سپار کوچه های کودکی

   

پرفروش ها