تعریف بحران

تعریف بحران

مدیریت بحران شهری

تعریف بحران

برگرفته از کتاب مدیریت بحران شهری

بحران از منظر آسیب شناسی، عبارت است از وقفه کامل و یا بخشی از فعالیت گروه یا جامعه که همراه با ضایعات جانی، خسارات مادی و آسیب های محیطی گسترش می یابد و جامعه با منابعی که در اختیار دارد قادر به جبران آن نیست.

دانلود کتاب مدیریت بجران شهری

بحران ها از نظر سرعت وقوع به دو دسته ناگهانی و تدریجی و از نظر عامل نیز به دو دسته طبیعی و غیر طبیعی (با عامل انسانی یا بشری) تقسیم می شوند.

توافق عمومی در مورد تعریف علمی این واژه وجود ندارد. در واقع بیش از ۴۰ تعریف مختلف از این واژه دیده شده است. تعریف بحران، بستگی به سلسله مسائل جانبی و مفاهیم نظری مربوط به آن دارد و این امر امکان تعریف موجز و مناسب بحران را از بین می برد. در این زمینه، ابتدا باید دیدگاه ها را روشن نمود و سپس در چارچوب هر دیدگاه، تعریف کاملی به دست داد.

کتاب مدیریت بحران شهری

طبق تعریف سازمان جهانی بهداشت، «بحران عبارت است از درهم ریختگی شدید زیست محیطی و روان-اجتماعی که بسیار فراتر از ظرفیت انطباقی جامعه مبتلا به آن است»

باید توجه داشت که واژه های حادثه،  سانحه و بحران گاهی به اشتباه، به صورت مترادف به کار می روند؛ در حالی که از نظر ماهیت، دارای تفاوت های بسیاری هستند.

واژه دیگری که با حادثه، سانحه و بحران، مورد استفاده قرار می گیرد، ریسک یا خطر است. ریسک بنا به تعریف فرهنگ وبستر عبارت است از انتظار انسان از مرگ، آسیب جانی، خسارت مالی و توقف فعالیت های اقتصادی ناشی از یک حادثه ویژه.

مدیریت بحران شهری

برنامه توسعه سازمان ملل در درسنامه های ویژه ی نمایندگان خود در کشور ها، واژه ریسک را این طور تعریف کرده است:«ریسک عبارت است از احتمال وقوع یک بحران و در نتیجه از دست رفتن جان، سلامتی و مال، در یک حادثه، ناحیه ویژه و در زمان معین».

منبع: تعریف بحران

0 دیدگاه در مورد “تعریف بحران

نوشتن دیدگاه