مدیریت عملکرد چیست

مدیریت عملکرد چیست

مدیریت عملکرد چیست

برگرفته از کتاب مدیریت عملکرد راهنمایی برای مدیران

مدیریت عملکرد چیست ؟؟؟

مدیریت عملکرد یک فرآیند ارتباط مستمر است، که بر اساس مشارکت بین کارکنان و نزدیک ترین سرپرست آنها می باشد، که مستلزم شفاف ساختن، انتظارات و درک مشترک آنها درباره:

کتاب مدیریت عملکرد

  • ضرورت عملکرد کاری که از کارکنان انتظار می رود، انجام شود.
  • چگونگی تاثیر گذاری کار کارکنان بر اهداف سازمان.
  • چگونگی”انجام درست کارها” در شرایط واقعی
  • چگونگی همکاری کارکنان و سرپرستان با یکدیگر که عملکرد کارکنان تقویت و نگه داشته شود.
  • سنجش عملکرد کار چگونه باشد.
  • شناسایی موانع عملکرد و از بین بردن آن ها.

دانلود کتاب مدیریت عملکرد

این دیدگاه به ما یک نقطه شروع می دهد و ادامه می یابد تا به تمام امور بسط یابد. در اینجا به بعضی از کلمات مهم توجه داشته باشید. مدیریت عملکرد توسط کارکنان انجام می شود، زیرا این به نفع کارکنان، مدیران و سازمان است. همچنین به شیوه همکاری و تشریک مساعی، بهتر انجام می شود. مدیریت عملکرد به معنی جلوگیری از عملکرد ضعیف و ایجاد همکاری با یکدیگر می باشد. فراتر از همه این مسائل مدیریت عملکرد ارتباط دو سویه مستمر بین مدیر عملکرد(سرپرست یا مدیر) و کارکنان می باشد. مدیریت عملکرد درباره گفت و شنود هاست. مدیریت عملکرد درباره یادگیری و بهبود افراد است.

منبع : مدیریت عملکرد

0 دیدگاه در مورد “مدیریت عملکرد چیست

نوشتن دیدگاه