چرخه هیدرولوژیکی

چرخه هیدرولوژیکی

چرخه هیدرولوژیکی

برگرفته از کتاب مدل های هیدرولوژیکی

چرخه هیدرولوژیکی

بخار آب در اثر تبخیر و تصعید به هوا تزریق می شود توسط باد به مکان های دیگر منتقل شده و با فراهم شدن شرایط بارش به صورت برف و باران به سطح زمین بر می گردد. این برهم کنش ها در مقیاس های خیلی کوچک تا خیلی بزرگ در تمام نقاط سطح زمین جریان دارد؛ و نتیجه این برهمکنش ها انتقال رطوبت عظیمی از دریاها و اقیانوس ها به جو و انتقال آن به خشکی هاست که با نزول بارش به صورت مختلف همچون جریان های سطحی و زیرزمینی و یا تبخیر مجددا به اقیانوس ها بر می گردد.

اگر چه سرعت جریان آب ها در همه جا یکسان نیست و حرکت در هوا خیلی سریع تر از حرکت در روی زمین بوده و آب های زیرزمینی نیز خود حرکتی بسیار کندتر دارند؛ و بدین ترتیب آب در مدار های بسته کوچک و بزرگ دائما در حال گردش است، این جریان پیوسته را چرخه یا مدار هیدرولوژیکی می نامند.

آب نقش بسیار مهمی در زندگی موجودات این کره خاکی دارد. در تعریف چنین چرخه ایی عوامل متعدد بیولوژیکی، فیزیکی و شیمیایی تاثیرگذار هستند. در اواخر قرن هفدهم، اولین تلاش های علمی برای تشریح برهمکنش دبی جریان در رودخانه ها و بارندگی انجام گرفت و گام های موثر و شایان توجهی در این زمینه برداشته شده است.

منبع: چرخه هیدرولوژیکی

0 دیدگاه در مورد “چرخه هیدرولوژیکی

نوشتن دیدگاه