تخفیف

تاثیر عملکرد شهرداری ها بر کیفیت زندگی

نویسندگان: دکتر سیدخلیل سید علی پور، مهسا عموزداه

سال چاپ: 1396

نوبت چاپ: اول

تومان52,500

جزئیات کتاب

وزن 425 g
قطع

وزیری

تعداد صفحات

240

سال چاپ

1396

نوبت چاپ

اول

کتاب تاثیر عملکرد شهرداری ها بر کیفیت زندگی

کتاب حاضر به‌منظور شناسایی تأثیر عملکرد شهرداری بر کیفیت زندگی شهروندان در تهران موردمطالعه قرار گرفته است. مدل مفهومی تحقیق با توجه به موضوع تحقیق و طرح دو مفهوم، «عملکرد شهرداری» به‌عنوان متغیر مستقل و «کیفیت زندگی» به‌عنوان متغیر وابسته تحقیق، بر اساس مدل پیشنهادی عملکرد شهرداری بر مبنای تحقیق شیروانی و همکارانش (۱۳۹۲) تحت عنوان بررسی رابطه بین عملکرد سازمانی و ایجاد سرمایه اجتماعی شهروندان، عملکرد شهرداری دارای چهار مؤلفه شامل: ۱٫ عملکرد اجتماعی، فرهنگی، ۲٫ حمل‌ونقل و ترافیک شهری، ۳٫ عملکرد فنی، عمرانی، ۴٫ خدمات شهری، به‌عنوان متغیر مستقل تحقیق می‌باشد که اعتبار و روایی تحقیق و ابزار پرسشنامه به لحاظ نظری و تجربی مورد تأیید واقع شد، همچنین در این مدل کیفیت زندگی شهروندان (مقیمی و رمضان، ۱۳۹۲) به‌عنوان متغیر وابسته بر مبنای پرسشنامه معتبر جهانی شاین و سیندر (۲۰۰۷) مورداستفاده قرار گرفته است.

روش تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی بوده و ازنظر هدف کاربردی می‌باشد. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه کارکنان شهرداری منطقه ۶ شهر تهران در سال ۹۴ به تعداد ۹۵۰ نفر بوده که حجم نمونه نیز با استفاده از فرمول کوکران به تعداد ۲۷۴ نفر تعیین می‌شود. روش نمونه‌گیری تحقیق، به‌صورت تصادفی ساده بوده است.