تخفیف

تحلیل فضایی داده های محیطی با زمین آمار

نویسندگان: دکتر یونس خسروی، مهندس اسماعیل عباسی

سال چاپ: ۱۳۹۴

نوبت چاپ: اول

تومان39,500

جزئیات کتاب

وزن 446 g
قطع

وزیری

تعداد صفحات

282

سال چاپ

1395

نوبت چاپ

اول

تحلیل فضایی داده های محیطی با زمین آمار

یکی از مهمترین روشهای مدلسازی، زمین آمار است که شامل مجموعه ای از ابزارهای تکنیکی برای
حل مسائل محیطی و ارزیابی های زمانی و مکانی پدیده های محیطی- فیزیکی است. برای حل اینگونه
مسائل، هرچند میتوان از روشهای آمار کلاسیک استفاده کرد، اما مزیتی که زمینآمار نسبت به آمار
کلاسیک دارد، بهواقع در نحوهی نگرشی است که به رابطهی بین پدیدههای اطراف انسان دارد. روشهای
آمار کلاسیک در توجه به موقعیت، آرایش و همبستگي بین مشاهدات دقت کافی ندارند.

زمین آمار توجه ویژه ای به همبستگي و ساختار مکاني دادهها دارد؛ بهطوریکه در این تکنیک، نخست
وجود یا عدم وجود ساختار مکاني بین دادهها بررسي شده و سپس در صورت وجود ساختار مکاني، دادهها
تحلیل میشوند. بهرهبرداری از تکنیک مورد نظر، بدون نرم افزار تخصصی آن، کاری طاقتفرسا بوده
و در برخی مواقع حتی شاید امکان پذیر نباشد. از جمله نرمافزارهایی که بهمنظور مدلسازی روشهای
زمینآماری و انجام توابع زمینآماری مورد استفاده قرار میگیرند، میتوان به Easy Krig ،xploStat
ArcGIS وGS و… اشاره کرد. در این بین، دو نرم افزار Geo-EAS ،GS ،Gstat ،SAGA ،ArcGIS Geostatistical Toolboxجامعیت بیشتری دارند؛ از این روی، در این کتاب سعی شده است تا این دو نرم افزار به طور کامل و جامع معرفی شوند.

کتاب حاضر شامل بر دو بخش است. بخش اول به مباحث تئوری زمینآمار و بخش دوم به مباحث عملی آن میپردازد. در بخش اول ۴فصل کلیات زمین آمار، آمار پایه، آمار مکانی و روش هاي میانیابی دادههای محیطی مورد بحث قرار گرفته است. بخش دوم نیز به ترتیب به نرمافزارهای زمینآماری « »GS و ابزار « »Geostatistical Analystموجود در نرمافزار ArcGIS10.3پرداخته است و تمام جوانب فنی
آنها، به طور جامع تشریح شده است

کتاب زمین آمار

دیدگاهها

  1. مدیر سایت

    امتیاز بینندگان:۵ ستاره

دیدگاه خود را بنویسید