تخفیف

سازمان فضایی شهر و منطقه

نوشتار حاضر در پنج فصل تدوین شده است. در فصل نخست مفاهیم مرتبط با سازمان فضایی شهر و منطقه تبیین گردیده است. مفهوم فضا، فضایی اندیشیدن، جایگاه این تفکر در برنامه‌ریزی شهر و منطقه، ساختار و سازمان فضایی، تحلیل فضایی و سازمان‌یابی فضایی از جمله مباحث مطرح شده در این فصل است. فصل دوم این نوشتار به مباحث توسعه و توسعه‌نیافتگی شهر و منطقه اختصاص دارد. در این فصل در ابتدا نگرش‌های کلان توسعه و توسعه‌نیافتگی تبیین شده است و سپس نگرش‌های توسعه‌ی منطقه‌ای توضیح داده شده است. در فصل سوم مدل‌های تحلیل سازمان فضایی شهر و منطقه تشریح شده است. این مدل‌ها در پنج بخش شامل مدل‌های تحلیل توزیع، مدل‌های تحلیل سلسله مراتبی، مدل‌های تحلیل میان‌کنش‌های فضایی، مدل‌های همگنی و تعیین درجه‌ی توسعه‌یافتگی و مدل‌های مبتنی بر تحلیل شبکه‌ها شرح داده شده است. در نهایت در فصل چهارم از مجموع مباحث مطرح شده در این کتاب نتیجه‌گیری و جمع‌بندی به عمل آمده است.

تومان46,000

دسته:

جزئیات کتاب

وزن 270 g