تخفیف

مدیریت بحران مخاطرات طبیعی حجازی زاده …

نویسندگان: دکتر زهرا حجازی زاده، دکتر اسماعیل نجفی، حسن حسینی امینی

سال چاپ: ۱۳۹۵

نوبت چاپ: اول

تومان390,000

جزئیات کتاب

وزن 373 g
قطع

وزیری

تعداد صفحات

185

سال چاپ

1395

نوبت چاپ

اول

مدیریت بحران مخاطرات طبیعی

مخاطرات طبیعی از اجزای مهم ارتباط متقابل بین انسان و طبیعت هستند که به صورتمنفی بروز میکنند. با این وجود اقدامات نامناسب و بی توجهی هایی که در این راستا توسط مخاطرات طبیعی از اجزای مهم ارتباط متقابل بین انسان و طبیعت هستند که به صورت منفی بروز میکنند. با این وجود اقدامات نامناسب و بیتوجهیهایی که در این راستا توسط انسان و فعالیت های او صورت میگیرد بر افزایش خسارتهای جانی و مالی آنها دامن زده است. در سطح جهانی مخاطرات طبیعی، خسارات جانی و مالی زیادی را به دنبال دارد. به طورکلی با توجه به تعاریف مختلفی که از بحران موجود میباشد، بحران را بدینصورت میتوان تعریف نمود حادث های که بهطور طبیعی و یا به وسیله
بشر، به طور ناگهانی و یا به صورت فرآیند به وجود آید و سختی و مشقتی را به جامعه انسانیتحمیل نماید که جهت برطرف کردن آن نیاز به اقدامات اساسی و فوقالعاده باشد».

با توجه به تعاریف ارائه شده از مفهوم بحران، بدیهی است که مدیریت بحران در برگیرنده یک سری عملیات و اقدامات پیوسته و پویا میباشد و یا علمی است کاربردی که به جهت مشاهده سیستماتیک بحرانها و تجزیهوتحلیل آنها، در جستجوی یافتن ابزاری مناسب است که با استفاده از آن بتوان از بحران ها جلوگیری کرد و یا در صورت بروز، در خصوص
کاهش اثرات آن، آمادگی و امدادرسانی سریع و بهبود اوضاع اقدام نمود.

میتوان گفت سوانح و مخاطرات طبیعی بخشی از طبیعت زیست انسانها میباشد که در اثر ساختوساز بیرویه انسانها وهجوم افراد به مناطق پرخطر و نادیده گرفتن حریمهایطبیعی، موجب بروز و تبدیل آنها به بحرانهای فاجعه آمیز انسانی و اقتصادی شده است.
پهنه سرزمینی جمهوری اسلامی ایران با توجه به موقعیت جغرافیایی خود در زمره کشورهایبلاخیز جهان قرار دارد که همواره در معرض مخاطرات طبیعی و ژئومورفولوژیک میباشد که مهمترین آنها، زمین لرزه، سیل، حرکات دامنهای و فرونشست زمین میباشد. با وجود اینکه ما همواره شاهد بلایای طبیعی در کشور بوده و خواهیم بود، متأسفانه هزینه های
اختصاص یافته به مدیریت بحران اندک بوده و کارهای تحقیقاتی و علمی آنگونه که باید و شاید در این مورد صورت نپذیرفته است درصورتیکه این امر کاملاا محسوس بوده وشایسته است که در این مورد پژوهشهای علمی و تخصصی شایستهای صورت پذیرد.