تخفیف

مدیریت منابع انسانی بر پایه شایستگی

نویسنده: دیوید دی. دابویس، ویلیام جی. روتول

ترجمه: دکتر داریوش رحمتی، سید مهدی خادم، عباس صادق نیا

سال چاپ: ۱۳۹۴

نوبت چاپ: اول

تومان44,000

در انبار موجود نمی باشد

جزئیات کتاب

وزن 491 g
قطع

وزیری

تعداد صفحات

283

سال چاپ

1394

.مدیریت منابع انسانی بر پایه شایستگی

این کتاب، راهنمایی براي فرآیند بازسازي منابع انسانی ارائه میکند. این فرآیند بر تشخیص و شناسایی خصوصیات افراد شاخص و سپس همترازي تمامی فعالیت هاي منابع انسانی پیرامون آنها تمرکز دارد. از این رو، هدف مدیریت منابع انسانی، تشریح مشاغل و یافتن افرادي براي جاي دادن در جعبه هاي ساختار و چارت سازمانی نیست.

درعوض، هدف آن دستیابی به بهره وري و مزیت رقابتی به وسیله ي آزاد کردن قدرت کارکنان سرمشق، کشف خصوصیات آنها و تبدیل این خصوصیات به تمامیجنبه هاي حوزه ي منابع انسانی است.

هرشخصی که علاقهمند به مدیریت بهینهي منابع انسانی از طریق یک »سیستم مبتنی بر شایستگی« باشد، بخشی از مخاطبین این کتاب است. مخاطبین ممکن است شامل چنین افرادي شوند:

رهبران و دستاندرکاران منابع انسانی، مدیران توسعه و بهرهوري سازمانی، آموزشدهندگان، تسهیل کنندگان و دست اندرکاران توسعه ي شغل و حرفه، مدیران عملیاتی از تمام انواع، کارمنداناجرایی و پرسنل آنها، هیئت مدیره ي دانشکده یا دانشگاه، جهت افزایش بهره گیري از استعداد انسانی
در نهاد خود و افرادي که علاقه مند به بهره گیري از استعداد انسان تا حد بیشترین سود میباشند.

درطول سالها، متفکران و نویسندگان پیشین از قبیل دیوید مک کللند ،ریچارد بویاتزیس و دیگران در بنیان نهادن دانش گسترده ي این زمینه سهیم بودهاند. علاوه بر آن، مدلهایی براي پذیرششیوههاي مدیریت منابع انسانی، مبتنی بر شایستگی ، حداقل به صورت جزئی، معرفی شدهاند.

این مدلها در گزارشات موردي که اخیراً منتشر شدهاند و اعتبار رویکردها را در وضعیتهاي خاص، تصدیقمی کنند، حمایت شده اند. همانگونه که دیگران تلاش کرده اند، پیشنهاداتی که در این کتاب ارائه میشود، بهترین روشها را براي اجراي »مدیریت منابع انسانی، مبتنی بر شایستگی« کشف خواهند کرد.

ما به این دانش جدید امیدواریم، با دیگران به اشتراك میگذاریم و از آن استفاده خواهیم کرد تا حالت استعداد و عمل را ارتقاء بخشیم.

محتوای کتاب

بخش ۱که شامل دو فصلِ اول است، پیشینه و حالِ بازسازي مدیریت منابع انسانی با شایستگی بیشتر را نسبت به بنیان مشاغل تشریح میکند. این کتاب، دراین مفهوم، انقلابی در رویکرد به مدیریت منابع انسانی است. فصل ۱به ارائه و تحلیل تصاویر متعددي میپردازد که لزوم تغییر مدیریت منابع انسانی به یک شالودهي شایستگی را در اغلب سازمانها نمایان میسازد.

فصل ۲شامل بازبینی فعالیتهاي »مدیریت منابع انسانی، مبتنی بر شایستگی« است. واژه هاي کلیديِ تعریفشده در این دو فصل در فصول بعدي مورد استفاده قرار میگیرند.

علاوه برآن، این فصل، نیازهاي کسبوکار را که »مدیریت منابع انسانی، مبتنی بر شایستگی« برآورده میکند و روشهایی را که در آنها بهره گیري از شایستگیها میتواند با طرحهاي کسب وکار، اهداف و نیازها همتراز شود، تشریح میکند.

بخش۲ از هفت فصل تشکیل شده است و به خواننده، کمک میکند تا جزئیات»مدیریت منابع انسانی، مبتنی بر شایستگی« را در یک اصل عملیاتی درك کند. بخش ،۳مدلی براي ایجاد تابع»مدیریت منابع انسانی، مبتنی بر شایستگی« ارائه میکند.

این مدل پاسخی است به نتایج گرفته شده از یک تصویر و مبحث »شش عامل مؤثر بر سازمانها و کسب وکارها.« فصل ۴تا ،۹مدلهایی )به صورت پله به پله( براي برنامه ریزي منابع انسانی، مبتنی بر شایستگی، گزینش و استخدام کارمند، آموزش کارمند، مدیریت عملکرد، فرآیندهاي تشویق و پاداش کارمند و توسعه ي کارکنان و همچنین پیشنهاداتی براي اجراي هر مدل ارائه میکنند.

علاوه بر آن، به مزایا و چالشهاي استفاده از رویکرد مبتنی بر شایستگی براي هر تابع مدیریت منابع انسانی، نگاهی آشکار میاندازیم و معیارهایی فراهم میکنیم که به وسیلهي آنها مشخص شود آیا یک زمینه ي خاص باید مبتنی بر شایستگی باشد یا بهطور سنتی مدیریت شود؟

بخش ،۳که شامل فصلهاي ۱۰و ۱۱است، به خوانندگان کمک میکند تا چگونگی پشت سر نهادن تحول و گذار از یک سیستم» مدیریت منابع انسانی، مبتنی بر مشاغل« به یک سیستم »مدیریت منابع انسانی، مبتنی بر شایستگی« را درك کنند.
فصل ،۱۰مدلی براي تغییرشکل منابع انسانی به یک بخش ۱مبتنی بر شایستگی ارائه میکند و فرآیند به کارگیري آن مدل را تشریح مینماید. این فصل با پرداختن به یک سؤال مهم خاتمه مییابد:»چگونه دستاندرکاران منابع انسانی میتوانند در رویکرد جدید خبره شوند؟«؛

پاسخ به این سؤال براي داشتن یک تحول و تغییرشکل موفق به »مدیریت منابع انسانی، مبتنی بر شایستگی«، حیاتی است.
فصل ،۱۱که آخرین فصل نیز هست، مراحل بعدي »مدیریت منابع انسانی، مبتنی بر شایستگی« را با بحث در مورد مسیر آینده و نوآوريهاي پیش بینی شدهي آن، بررسی میکند.

این فصل نیز با بازبینی روشهاي پذیرش و بهرهگیري از برخی چالشهاي موجود در اجراي فرآیندهاي مبتنی بر شایستگی در سازمانهاي مبتنی بر شغلِ سنتی، خاتمه مییابد