برچسب: اقلیم شناسی

مدل های آب و هواشناسی| هواشناسی و اقلیم شناسی

هواشناسی و اقلیم شناسی

برگرفته از کتاب مدل های آب و هواشناسی هواشناسی و اقلیم شناسی به مجموعه پدیده های اتمسفری نظیر ابر، مه، باران، باد و توفان، رعدوبرق، نورقطبی و غیره متئورا گفته می شود (این کلمه در یونان باستان به آسمان اطلاق می شده است). بررسی خصوصیات فیزیکی و فرآیندهای تشکیل این پدیده ها اساس علم هواشناسی است. به عبارت دیگر، هواشناسی در مقیاس جهانی، ترکیبی از مطالعات فیزیکی اتمسفر و پدیده های آنهاست و خود به دو بخش اصلی تقسیم می شود. در هواشناسی داینامیک به وسیله قوانین مکانیک و ترمودینامیک حالات اتمسفری مطالعه می شود و در هواشناسی سینوپتیک از طریق تجربی و...

ادامه خواندن ←