برچسب: انواع مقالات APA

انواع مقالات APA | مقاله نظری

مقاله نظری

برگرفته از کتاب اصول و مبانی نگارش مقالات ISI در مجموع پنج نوع مقاله به شیوه نگارش APA در علوم مختلف تهیه  و به نشریات علمی پژوهشی ارسال می شود: مقاله انتقادی مقاله گزارشی مقاله نظری مقاله روش شناسی مقاله موردپژوهی هر کدام از این انواع مقاله ها دارای بخش های فرعی تری هستند که باید در مقاله گنجانده شود. مقاله نظری در این مقاله ها، نویسنده به مقاله های پژوهشی موجود مراجعه می کند تا فرضیه ای را در یکی از حوزه های مطالعاتی بسط دهد و آن را تشریح نماید. مقاله های نظری و انتقادی معمولا از نظر ساختار به یکدیگر شباهت...

ادامه خواندن ←

انواع مقالات APA | مقاله گزارشی

مقاله گزارشی

برگرفته از کتاب اصول و مبانی نگارش مقالات ISI مقاله گزارشی در اکثر رشته های علوم پرشکی و فنی، از افراد خواسته می شود پژوهش تجربی خود را تدوین، طراحی و اجرا کنند. در این صورت، ساختار نگارشی این نوع مقاله کمی پیچیده تر از ساختار مقاله های انتقادی خواهد بود. این ساختار از روش های علمی پیروی می کند و با ارائه سرنخ هایی به خواننده، مراحل انجام فرآیند پژوهش را تشریح می کند. این مراحل به ترتیب زیر ظاهر می شود: مقدمه؛طرح مسئله و بیان اهداف پژوهش روش ها؛توصیف روش های به کار رفته در انجام پژوهش یافته ها؛ گزارش نتایج به...

ادامه خواندن ←