برچسب: مدیریت بحران مخاطرات طبیعی

مبانی فلسفی مخاطرات طبیعی

مدیریت بحران مخاطرات طبیعی

برگرفته از کتاب مدیریت بحران مخاطرات طبیعی مبانی فلسفی مخاطرات طبیعی مهم ترین مسئله در تعریف و تعدیل مخاطرات طبیعی بررسی مبانی فلسفی آن است. واژه ی خطر همیشه در رابطه ی انسان با شرایط محیطی تعریف شده است. در ابتدا، زمانی که زندگی انسان بسیار ساده و بیولوژیک بود، خطر در حد بیماری های واگیر و کشنده تعریف می شد؛ اما بعدها، در پی توسعه جمعیت و انتظارات انسان و بهره برداری فزاینده او از طبیعت، خطر اتفاق های ناشی از فتار انسان با محیط تعریف شد و به آن حادثه ای گفته شد که به انسان و مایملک او...

ادامه خواندن ←