برچسب: چرخه هیدرولوژیکی

چرخه هیدرولوژیکی

چرخه هیدرولوژیکی

برگرفته از کتاب مدل های هیدرولوژیکی چرخه هیدرولوژیکی بخار آب در اثر تبخیر و تصعید به هوا تزریق می شود توسط باد به مکان های دیگر منتقل شده و با فراهم شدن شرایط بارش به صورت برف و باران به سطح زمین بر می گردد. این برهم کنش ها در مقیاس های خیلی کوچک تا خیلی بزرگ در تمام نقاط سطح زمین جریان دارد؛ و نتیجه این برهمکنش ها انتقال رطوبت عظیمی از دریاها و اقیانوس ها به جو و انتقال آن به خشکی هاست که با نزول بارش به صورت مختلف همچون جریان های سطحی و زیرزمینی و یا تبخیر...

ادامه خواندن ←