برچسب: کتاب آب و هواشناسی

شبکه های عصبی مصنوعی در آب و هواشناسی |انگیزه های بیولوژیکی

انگیزه های بیولوژیکی

برگرفته ای کتاب شبکه های عصبی مصنوعی در آب و هواشناسی انگیزه های بیولوژیکی تحقیقات و علاقه مندی به شبکه های عصبی از زمان شروع شد؛ که مغز به عنوان یک سیستم دینامیکی با ساختار موازی و پردازشگری کاملا مغایر با پردازشگر های متداول شناخته شد. نگرش نوین در مورد کارکرد مغز نتیجه تفکراتی بود که در اوایل قرن بیستم توسط رامون سگال در مورد ساختار مغز به عنوان اجتماعی از اجزای محاسباتی کوچک به نام نرون شکل گرفت. مغز به عنوان یک سیستم پردازش اطلاعات با ساختا موازی، از ۱۰۰ تریلیون (۱۰۱۱) نرون به هم مرتبط با تعداد (۱۰۱۶)  ارتباط تشکیل...

ادامه خواندن ←