برچسب: کتاب روان شناسی شناختی ژست

مدلهای کارکردی: نشانه های رفتاری

نشانه های رفتاری

مدلهای کارکردی : نشانه های رفتاری برگرفته از کتاب روان شناسی شناختی ژست های مرتبط با گفتار استفاده از مفهوم اطلاعات در «نظریه ریاضی ارتباط» که توسط شانون و ویور در سال ۱۹۴۹ پیشنهاد گردید تأثیر عمیقی بر این ناحیه داشت. نمودار طراحی شده از عملیات تلگرافی با پیام منبع انتقال یافته به یک دریافت کننده از طریق یک کانال شلوغ دارای کاربردهای گستردهای میباشد. مفهوم رمز در مرکز این مدل انتقال اطلاعات را در طول فازهای رمزگذاری و رمز زدایی ممکن میسازد .این مفهوم بسیار کلی ممکن است دو چشم انداز همگرا از ارتباط ژستی را به وجود آورد. از یک سو، بعضی...

ادامه خواندن ←