برچسب: کتاب مدیریت بحران شهری

بحران از دیدگاه های مختلف

کتاب مدیریت بحران شهری

برگرفته از کتاب مدیریت بحران شهری بحران از دیدگاه های مختلف دیدگاه اقتصادی: ضعف عملکرد دستگاه ها و نهادها و تصمیمات نابه جا در ارتباط با نظام اقتصادی، به بحران های اقتصادی و مالی نظیر تورم، بیکاری، رکود، کسری بودجه و مشکلاتی مشابه منجر می شود. دانلود کتاب مدیریت بحران شهری دیدگاه علوم سیاسی: بحران در دیدگاه سیاسی از شمول و مقولات گسترده ایی برخوردار است. منازعات و جنگ ها در سطوح محلی تا بین المللی و هرگونه وضعیت اضطراری در عرصه سیاسی، بحران به حساب می آید. به تعبیر دیگر، حوادثی که در نتیجه دخالت های آگاهانه ی انسان، ایجاد...

ادامه خواندن ←

تعریف بحران

مدیریت بحران شهری

تعریف بحران برگرفته از کتاب مدیریت بحران شهری بحران از منظر آسیب شناسی، عبارت است از وقفه کامل و یا بخشی از فعالیت گروه یا جامعه که همراه با ضایعات جانی، خسارات مادی و آسیب های محیطی گسترش می یابد و جامعه با منابعی که در اختیار دارد قادر به جبران آن نیست. دانلود کتاب مدیریت بجران شهری بحران ها از نظر سرعت وقوع به دو دسته ناگهانی و تدریجی و از نظر عامل نیز به دو دسته طبیعی و غیر طبیعی (با عامل انسانی یا بشری) تقسیم می شوند. توافق عمومی در مورد تعریف علمی این واژه وجود ندارد. در...

ادامه خواندن ←