برچسب: کتاب مدیریت بحران

مبانی فلسفی مخاطرات طبیعی

مدیریت بحران مخاطرات طبیعی

برگرفته از کتاب مدیریت بحران مخاطرات طبیعی مبانی فلسفی مخاطرات طبیعی مهم ترین مسئله در تعریف و تعدیل مخاطرات طبیعی بررسی مبانی فلسفی آن است. واژه ی خطر همیشه در رابطه ی انسان با شرایط محیطی تعریف شده است. در ابتدا، زمانی که زندگی انسان بسیار ساده و بیولوژیک بود، خطر در حد بیماری های واگیر و کشنده تعریف می شد؛ اما بعدها، در پی توسعه جمعیت و انتظارات انسان و بهره برداری فزاینده او از طبیعت، خطر اتفاق های ناشی از فتار انسان با محیط تعریف شد و به آن حادثه ای گفته شد که به انسان و مایملک او...

ادامه خواندن ←

تعریف بحران

مدیریت بحران شهری

تعریف بحران برگرفته از کتاب مدیریت بحران شهری بحران از منظر آسیب شناسی، عبارت است از وقفه کامل و یا بخشی از فعالیت گروه یا جامعه که همراه با ضایعات جانی، خسارات مادی و آسیب های محیطی گسترش می یابد و جامعه با منابعی که در اختیار دارد قادر به جبران آن نیست. دانلود کتاب مدیریت بجران شهری بحران ها از نظر سرعت وقوع به دو دسته ناگهانی و تدریجی و از نظر عامل نیز به دو دسته طبیعی و غیر طبیعی (با عامل انسانی یا بشری) تقسیم می شوند. توافق عمومی در مورد تعریف علمی این واژه وجود ندارد. در...

ادامه خواندن ←