برچسب: کتاب مدیریت عملکرد

مدیریت عملکرد چیست

مدیریت عملکرد چیست

برگرفته از کتاب مدیریت عملکرد راهنمایی برای مدیران مدیریت عملکرد چیست ؟؟؟ مدیریت عملکرد یک فرآیند ارتباط مستمر است، که بر اساس مشارکت بین کارکنان و نزدیک ترین سرپرست آنها می باشد، که مستلزم شفاف ساختن، انتظارات و درک مشترک آنها درباره: کتاب مدیریت عملکرد ضرورت عملکرد کاری که از کارکنان انتظار می رود، انجام شود. چگونگی تاثیر گذاری کار کارکنان بر اهداف سازمان. چگونگی”انجام درست کارها” در شرایط واقعی چگونگی همکاری کارکنان و سرپرستان با یکدیگر که عملکرد کارکنان تقویت و نگه داشته شود. سنجش عملکرد کار چگونه باشد. شناسایی موانع عملکرد و از بین بردن آن ها. دانلود کتاب مدیریت...

ادامه خواندن ←