برچسب: کتاب مدیریت منابع انسانی

مدیریت منابع انسانی

مدیریت منابع انسانی

برگرفته از کتاب مدیریت منابع انسانی بر پایه شایستگی مدیریت منابع انسانی ، دست خوش دگرگونی های عمده ای در سازمان های امروزی شده است. زمانی انتظار می رفت دست اندرکاران مدیریت منابع انسانی، برای سازمان خود نقش پلیس راهنمایی رانندگی را  داشته باشند. مسئولیت آنها تذکر و یادآوری خط مشی های سازمانی رعایت نشده یا ترک شده و سپس تنبیه متخلفان بوده است؛ درست همانند پلیس راهنمایی رانندگی در برخورد با رانندگانی که از سرعت مجاز تجاوز می کنند. به عنوان یک نتیجه مستقیم از این مقوله، برخی از دست اندرکاران مدیریت منابع انسانی، ریسک گذیر شده اند. مدیریت منابع انسانی...

ادامه خواندن ←