انواع مقالات APA | مقاله گزارشی

انواع مقالات APA | مقاله گزارشی

مقاله گزارشی

برگرفته از کتاب اصول و مبانی نگارش مقالات ISI

مقاله گزارشی

در اکثر رشته های علوم پرشکی و فنی، از افراد خواسته می شود پژوهش تجربی خود را تدوین، طراحی و اجرا کنند. در این صورت، ساختار نگارشی این نوع مقاله کمی پیچیده تر از ساختار مقاله های انتقادی خواهد بود.

این ساختار از روش های علمی پیروی می کند و با ارائه سرنخ هایی به خواننده، مراحل انجام فرآیند پژوهش را تشریح می کند. این مراحل به ترتیب زیر ظاهر می شود:

 • مقدمه؛طرح مسئله و بیان اهداف پژوهش
 • روش ها؛توصیف روش های به کار رفته در انجام پژوهش
 • یافته ها؛ گزارش نتایج به دست آمده
 • بحث؛ تفسیر و تشریح مفهوم یافته ها

بنابراین، معمولا یک مقاله گزارشی دربر گیرینده بخش های زیر است:

 • صفحه عنوان
 • چکیده
 • مقدمه
 • روش ها
 1. جامعه آماری(افراد یا اشیا تحت پژوهش)
 2. ابزار ها و مواد
 3. فرآیند انجام پژوهش
 • نتیجه گیری
 • بحث
 • مراجع
 • یادداشت شناسه نویسنده
 • پی نوشته ها
 • پیوست ها«در صورت لزوم»
 • جدول ها به همراه عنوان«هر جدول در یک صفحه جداگانه»
 • زیرنویس تصاویر
 • تصاویر بدون زیرنویس«هر تصویر در یک صفحه جداگانه»

همانند مقاله انتقادی، حجم این دسته مقالات نیز بر حسب رشته پژوهشی یا نشریه متغیر است و با توجه به هدف و محتوای موضوع مورد پژوهش تعیین می شود.

محتوای چکیده مقاله گزارشی:

◊ مسئله مورد پژوهش در یک جمله

◊ بیان ویژگی های جامعه آماری (افراد یا موضوعات تحت پژوهش) مربوط مانند تعداد، نوع، جنس، سن، دسته و گروه

◊ روش های آزمایشگاهی شامل ابزار هاو فرآیند جمع آوری داده ها و اسامی کامل آزمایش ها

◊ یافته های آماری

◊ نتایج و مفاهیم کاربردی

منبع: انواع مقالات APA | مقاله گزارشی