ضرورت آینده نگاری نظام شهری

ضرورت آینده نگاری نظام شهری

نظام شهری

برگرفته از کتاب اصول و روش های آینده نگاری نظام شهری

شهر زیستگاهی است انسان ساخت که با تبعیت از شرایط طبیعی در تعامل با ویژگی های اجتماعی و فرهنگی انسان ها، تمرکز جمعیتی نسبتاً پایدار در گذشته و حال را در خود جای داده است و بر اساس رفتارها، خواسته ها، نیازها و مهارت های انسانی فضاهای ویژه ای به وجود می آورد که در همه حال به صورت نظام وار و سیستماتیک اجزای متفاوت را به همدیگر پیوند داده است و به صورت یک پدیده در درون فضاهای خرد و کلان موقعیت ویژه ای پیدا می کند؛ بنابراین محیط طبیعی در تلفیقی از شیوه های رفتاری، روابط اجتماعی و فرهنگی انسان ها، مهارت های خاص آنها در بهره برداری از منابع طبیعی، مازاد اقتصادی و روش های مبادله ای تحت یک نظام حاکمیت یا قدرت اجتماعی، فضای شهری را طراحی و شکل می دهد. بدین ترتیب انسان ها در ترکیب اجتماعی، مهارت های استفاده از منابع طبیعی و مبادلات، یعنی ابعاد اقتصادی در درون یک قلمرو جغرافیایی، به خود شکل کالبدی داده و در رابطه با کانون های زیستی متفاوت به طور سیستماتیک در نظم سلسله مراتبی به خود موقعیت فضایی میب خشند(نظریان،۱۳۸۹:۲۲)؛

شهر ها نظام هایی پویا و در عین حال پیچیده اند که کنترل بیشتر امور اقتصادی -اجتماعی هر منطقه را دارا هستند و در فرآیند توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و ساختار فضایی بهینه ی سرزمین نقش تعیین کننده ای دارند (ایزدی، ۱۳۷۲:۵۸)

بدون شک شهر پدیدهای کاملاً مستقل و خودگردان نیست، بلکه بخشی از ساخت های اجتماعی، اقتصادی و نمودی از اوضاع به هم پیچیده است که از گذشته تا حال به نسبت تغییرات و تحولات اجتماعی- سیاسی و اقتصادی شکل یافته اند. اساساً تمام تغییرات داخلی جوامع انسانی از تعلق به مجموعه هایی ناشی میگردد که جریانات اساسی مانند فعلوانفعالات اقتصادی یا رفتارهای جمعیتی، مخصوصاً جاذبه های دموگرافیک را به شهر تحمیل میکنند. این نیروها که اکثراً برون زا هستند، در سطوح متفاوتی عمل می کنند. به طورکلی یک کانون جمعیتی برخورد نیروهای خارجی را به طور ایستا و غیرفعال تحمل نمی کند. این نیروها بر حسب نهادهای موجود در درون شهرها تجزیه و با عوامل درونی ترکیب و موجبات پیشرفت، نوآوری و ارتباط متقابل با خارج را فراهم می آورند. این جریانات و پویایی نه  تنها از شرایط ویژه ی داخلی، بلکه از عوامل و شرایط منطقه ای و ملی نیز تبعیت می کنند.(نظریان  ۲۳:۱۳۸۹)

منبع: ضرورت آینده نگاری نظام شهری