کاربرد GIS در کشاورزی

کاربرد GIS در کشاورزی

کاربرد GIS در کشاورزی

برگرفته از کتاب gis

کاربرد GIS در کشاورزی

یکی از کاربرد های GIS  در کشاورزی، استفاده از این سیستم در سازمان جهانی خواروبار و کشاورزی ملل متحد فائو است. در این راستا در فاصله سال های ۱۹۸۴-۱۹۸۲ فائو و برنامه محیط زیست سازمان ملل، یک طرح مشترک کویرزدایی را در سطح کشور های در حال توسعه هدایت کردند. در طول اجرای این طرح یک بانک اطلاعاتی با لایه های متعدد جغرافیایی که نشان دهنده ی عوامل زیست محیطی و آب و هوایی آفریقا بود، ایجاد شد، این بانک بر روی رایانه های بخش کشاورزی فائو نصب و به منظور تهیه نقشه های آبیاری و استعداد بالقوه منابع آبی، برای شناسایی و ترسیم طرح های آبیاری متمرکز در مقیاس وسیع و یا در طرح های پراکنده ی کوچک مقیاس استفاده گردید. در مرحله نخست، وسعت زمین های مناسب برای آبیاری از روی نقشه جهانی خاک یونسکو تعیین و در مرحله دوم نیاز آبی محصولات که از طریق نقشه بارندگی محاسبه شده بود، بر روی نقشه مزبور مشخص گردید. در نتیجه نیاز آبی هر یک از خاک های قابل آبیاری مشخص و پس از سطح جهانی به سطح کشوری و حوضه آبریز محدود شد. این بررسی نشان داد در مناطقی که نیاز به آب از میزان آب موجود بیشتر است. مناطق بالقوه قابل آبیاری کاهش یافته و مناطقی که مازاد بر نیاز آب دارد، آب مازاد به آبراهه ها هدایت شده است. در این پایگاه داده لایه های خاک، زمین شناسی، هیدرولوژی و بارندگی حوضه های آبریز، نوع محصول و نقشه های مناطق جغرافیایی وجود داشت. این سازمان همچنین طرح های قابلیت اراضی برای احداث جنگل، برنامه ریزی پرورش آبزیان، برنامه ریزی ترمیم جنگل، مطالعه حفاظت از طبیعت و … را تهیه کرده است. برنامه ریزان کشاورزی برای تصمیم گیری در مورد بهترین مکان مناسب برای کاشت بعضی از محصولات که بیشتر به منظور عرضه به بازار فروش و یا صادرات پرورش داده می شوند، از  GIS به خوبی استفاده می کنند. آنها برای تعیین اندازه و موقعیت مناسب ترین منطقه بیولوژیک باید بانک اطلاعاتی جغرافیایی را با بانک خاک ها، توپوگرافی و میزان بارندگی تلفیق کنند (یاسوری، ۳۰:۱۳۸۵).

منبع: کاربرد GIS در کشاورزی