روان شناسی

مدلهای کارکردی: نشانه های رفتاری

نشانه های رفتاری

مدلهای کارکردی : نشانه های رفتاری برگرفته از کتاب روان شناسی شناختی ژست های مرتبط با گفتار استفاده از مفهوم اطلاعات در «نظریه ریاضی ارتباط» که توسط شانون و ویور در سال ۱۹۴۹ پیشنهاد گردید تأثیر عمیقی بر این ناحیه داشت. نمودار طراحی شده از عملیات تلگرافی با پیام منبع انتقال یافته به یک دریافت کننده از طریق یک کانال شلوغ دارای کاربردهای گستردهای میباشد. مفهوم رمز در مرکز این مدل انتقال اطلاعات را در طول فازهای رمزگذاری و رمز زدایی ممکن میسازد .این مفهوم بسیار کلی ممکن است دو چشم انداز همگرا از ارتباط ژستی را به وجود آورد. از یک سو، بعضی...

ادامه خواندن ←

نظریه ذهن به چه معناست

نظریه ذهن

نظریه ذهن به چه معناست؟ برگرفته از کتاب روان شناسی شناختی ژست های مرتبط با گفتار مفهموم «نظریه ذهن» که مورد بحث گسترده ای در علوم شناختی قرار گرفته است ( به ویژه در فلسفه ذهن )، به توانایی افراد در نسبت دادن حالات ذهنی مانند تمایلات و برداشت ها به موجودات زنده دیگر بر می گردد. اصطلاح «نظریه» به دو دلیل استفاده می گردد: ۱ . حالات ذهنی را در آنها نمی توان مشاهده کرد اما آنها را می توان از تاثیرات واقعی آنها استنباط کرد؛ ۲ . هدف از نسبت دادن حالات ذهنی بیان رفتار از طریق روانشناسی قومی...

ادامه خواندن ←